ריקי לוי דינר

ריקי לוי דינר

טור אישי על הורות, זהות, נשיות, וכל מה שנוגע בבטן הרכה שלנו.

לכניסהעוד באו-מאמא


עיקרי דו"ח מבקר המדינה בנושא הליקויים בגני משחקים ציבוריים לילדים

מבקר המדינה-השופט בדימוס מיכה לינדנשטראוס, יוצא בדו"ח המתאר ליקויים חמורים במתקני משחקים ובגני שעשועים ציבוריים לילדים. פורטל או-מאמא מביא לכם את עיקר הממצאים וההמלצות.
ערכה: אורנה מלכי לבנה

כללי:

ברחבי ישראל מצויים כ-20,000 גנים ציבוריים  ובהם פזורים מתקני משחקים מסוגים שונים. גן המשחקים הוא אמצעי להכיר לילדים את סביבתם והוא מסייע בהתפתחותם התקינה ומקנה להם מקום משחק מוגדר ובטוח מחוץ לבית-המגורים. הרשויות המקומיות הן האחראיות לתכנון, להקמה, להפעלה, לתחזוקה ולשמירה על גני המשחקים בתחומן, בהתאם להוראות החוק והתקן .


פעולות הביקורת


בחודשים ינואר עד מאי 2008 בדק משרד מבקר המדינה את פעולות הרשויות המקומיות ומשרדי הממשלה הרלוונטיים לפיקוח על גני המשחקים הציבוריים שבתחומיהן מן ההיבטים האלה: תכנון, מימון, ביצוע, תחזוקה, בטיחות, דיווח ובקרה. כן נבחנו הפעולות שנוקטות הרשויות המקומיות לתיקון הליקויים, למניעת תאונות בגני המשחקים שבתחומיהן ולהבטחת כיסוי ביטוחי לנפגעים בהם. הבדיקה נערכה במדגם מייצג של רשויות.


עיקרי הממצאים


תכנון, הקמה ומימון של גני משחקים

 • הגנים הציבוריים, ובכללם גני המשחקים, הם חלק מהשירותים הציבוריים שמעניקות הרשויות לתושבים. מכסת המינימום להקצאת שטחים ציבוריים פתוחים ברמה היישובית  (שצ"פים) נקבעה ל-10 מ"ר לנפש והיא כוללת גם גני משחקים. בעיריות אום אל פחם ובני ברק שטח השצ"פים לנפש קטן מ-3 מ"ר.
 • גני משחקים בחלק מהרשויות המקומיות שנבדקו, הוקמו באתרים שהגישה אליהם איננה מוסדרת, רצופת מכשולים ומסוכנת. בתקן אין הוראות בדבר נגישות לאתרי המשחקים לילדים שתנועתם מוגבלת ובעניין התאמת מתקני המשחקים לילדים שלהם צרכים מיוחדים ולאופן בדיקתם; ברשויות המקומיות שנבדקו לא נמצאו בגני המשחקים מתקנים המיועדים לילדים בעלי צרכים מיוחדים.
 • בבדיקות שערך הממונה על התקינה בשנים 2007-2008 בחמש מהרשויות המקומיות שנבדקו, נמצאו 11 גני משחקים שהוקמו מתחת לקו חשמל עילי. מיקום כזה לקוי ביותר, הופך את המתקנים באתר למסוכנים לשימוש ומחייב את סגירת הגן.
 • בתקן ובהוראות אחרות הנגזרות ממנו אין התייחסות להצללה בגני המשחקים ולמתקני שתייה לשימוש הילדים המשחקים. נמצא כי במרבית גני המשחקים שנבדקו אין מחסה מוצל, ובחלקם אין מי שתייה.
 • משרד הפנים ומשרד השיכון הקצו בשנים 2006-2007 תשעה מליון ש"ח לרכישת מתקני משחקים. גם מפעל הפיס מממן במסגרת פרויקט "פיס ירוק" רכישת מתקני משחקים. נמצא כי חלק מהרשויות המקומיות שקיבלו מימון לא תחזקו כראוי את גני המשחקים שהוקמו במימון זה וכתוצאה מכך פסל מכון התקנים את השימוש בהם והכריז עליהם כ"מסוכנים לשימוש". כפועל יוצא ירד המימון הציבורי לטמיון.


התקנת מתקני משחקים


עד מאי 2008, לא היה תו תקן  נפרד להתקנה של מתקני משחקים, ומכון התקנים לא הסדיר נוהל בנושא. רשויות לא הזמינו את מכון התקנים לבדוק חלק ממתקני המשחקים שהותקנו בהן; בחלק מגני המשחקים שבהם בדק מכון התקנים את ההתקנות, נמצאו מתקנים "לא מתאימים", אך לא הוזמנה בדיקה חוזרת שלהם, כנדרש.


תחזוקת גני משחקים

 • שמונה רשויות מקומיות בלבד החלו בהליך של "בירורים מוקדמים" לקבלת היתר לתו תקן לתחזוקת מתקני משחקים אך אף לא אחת מהן קיבלה היתר לתו תקן כזה.
 • בשנים 2006-2007 ביצע מכון התקנים, לפי הזמנת הרשויות המקומיות, בדיקות שנתיות  ב-4,820 גני משחקים ב-334 ישובים. ב-2,236 מהם, 46.4% מאלה שנבדקו, נקבעו מתקנים "מסוכנים לשימוש". כ-150 רשויות מקומיות טרם הזמינו בדיקות שנתיות ממכון התקנים לגני משחקים ציבוריים שבהן.
 • 22 מהנדסים מ-20 רשויות מקומיות בלבד הוסמכו לביצוע הבדיקות השנתיות על ידי מכון התקנים. קורס לבודקים שנתיים אשר היה אמור להיפתח בפברואר 2008 ובו היו אמורים להשתתף כ-40 מהנדסים מהרשויות המקומיות, לא נפתח עד מועד סיום הביקורת, מאי 2008, עקב מיעוט נרשמים.
  ברשויות המקומיות שנבדקו עוסקים מחלקות שונות ובעלי תפקידים שאינם "בעלי כישורים ", בתחזוקת גני המשחקים ובפיקוח על הטיפול בהם. חלק מהרשויות המקומיות שנבדקו אף לא הכשירו עובדים לביצוע בדיקות תפקוד חודשיות בגני המשחקים, ואחדות מהרשויות שנבדקו אינן מייעדות כלל תקציב לתחזוקתם.
 • הממונה על התקינה במשרד התמ"ת ערך בשנים 2006-2007 ובחודשים פברואר-אפריל 2008 בדיקות אכיפה  ב-50 גני משחקים בחלק מהרשויות המקומיות שנבדקו. ב-95% מהגנים הללו נמצאו מתקני משחקים שנפסלו לשימוש או אתרי
 • משחקים מסוכנים לציבור המשתמשים עקב ליקויים קריטיים או חמורים שנתגלו בהם. מתקנים אשר נמצאו "מסוכנים לשימוש" לא סומנו בשלטי אזהרה, כמתחייב.
 • משכ"ל מקיימת מדי שנה עבור הרשויות המקומיות מכרז ל"אספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקת מתקני משחקים". לשלוש מן החברות הזוכות במכרז לשנת 2008 אין היתר לתו תקן לתחזוקה והן נמצאות בהליכים של "בירורים מוקדמים" למעלה משנתיים.


היפגעות ילדים וביטוח

 • לפי נתונים  שאסף המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה במכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות , בשנת 2006 אושפזו בבתי החולים שנבדקו 269 ילדים גילאי 0-17 עקב פגיעה בתחומי מגרש משחקים וגן ציבורי, מהם 120 ילדים שנפגעו מנפילה ממתקן המשחקים עצמו. מספר הפניות לחדר מיון כתוצאה מפגיעה בגלל נפילה ממתקני משחקים בשנת 2006 לבדה מוערך בכ-1,200.
 • ילדים שגילם צעיר מגיל גן חובה המשתמשים בגני המשחקים אינם מבוטחים בביטוח תאונות אישיות לתלמידים, כמו גם קבוצות מסוימות של תלמידים שאין לרשות המקומית חובה לבטחם על פי החוק. פוליסות ביטוח צד ג' של אחדות מהרשויות המקומיות אינן חלות על ילדים אשר אינם מכוסים בביטוח תאונות אישיות.


אכיפה

 • במסגרת אכיפת תקן 1498 עורך הממונה על התקינה בדיקות מדגמיות יזומות ברשויות מקומיות באמצעות מכון התקנים. בשנים 2006 ו-2007 ערך הממונה בדיקות אכיפה ב-419 גני משחקים ב-67 רשויות מקומיות.
  בשנת 2006 נמצאו מתקנים מסוכנים לשימוש בכל גני המשחקים שנבדקו על ידי הממונה על התקינה, ובשנת 2007 - ב-98.4% מהגנים שנבדקו (רק בשלושה לא נמצאו מתקנים מסוכנים). רשויות מקומיות לא סימנו בשלטי אזהרה את המתקנים שנפסלו בבדיקות הממונה, וגם לא סילקו את המתקנים ולא החליפו אותם במתקנים אחרים בעלי תו תקן.
 • ממרס 2006 הפעיל הממונה על התקינה את מסלול האכיפה המינהלי בכל הקשור לבדיקות אכיפת ההתאמה לתקן של גני המשחקים. בשנת 2006 הוצאו צווים מינהליים  נגד 16 רשויות מקומיות, ובשנת 2007 - נגד 23 רשויות מקומיות. בשל העובדה שעיריית בני ברק לא קיימה את הצו המינהלי, העביר הממונה ללשכה המשפטית של משרד התמ"ת המלצה להעברתה לטיפול במסלול האכיפה הפלילי. עד כה לא הוגש כתב אישום נגד העירייה או נושא תפקיד בה.


סיכום והמלצות

 • לגני משחקים חשיבות רבה ביותר לאוכלוסיה המתגוררת בישובים השונים. הם משמשים מיליוני ילדים בכל הגילאים מדי יום ביומו. הפעלה לא בטוחה של גני המשחקים גורמת לסיכון בריאותם וחייהם של הילדים ועלולה לגרום לאסון. אף כי לא ניתן ליצור גן משחקים נטול סכנה כלשהי, על הרשויות המקומיות לנקוט צעדים לצמצם את הסיכונים ככל האפשר בדרך של איתור מקום מתאים, תכנון מדוקדק מראש, רכישת מתקני המשחק מיצרנים בעלי תו תקן והתקנתם כדין, קיום מערך תחזוקת גנים רב-שנתי ופיקוח של גורם הממונה על האכיפה.
  כדי לאפשר לילדים לשחק במרחב מוגדר ובטוח על הרשויות המקומיות להקים גני משחקים בשטחים ציבוריים קיימים בתחומיהן, ובמקום שאלו חסרים - להקצות לשם כך שטחים ציבוריים נוספים לרווחת הציבור.
 • כדי למזער את סכנת ההיפגעות של הילדים בגני המשחקים על הרשויות המקומיות להפעילם לפי החוק, התקן, הצווים והנהלים שמפורסמים מעת לעת על ידי הממונה על התקינה ומכון התקנים.
 • על הרשויות המקומיות להסדיר דרכי גישה נוחות ובטוחות לאתרי המשחקים. על הרשויות המקומיות להקים גני משחקים המותאמים לאנשים עם מוגבלות הן מבחינת דרכי גישה והן מבחינת מתקני המשחקים. על משרד התמ"ת ועל מכון התקנים לכלול בתקן הוראות בדבר התאמת מתקני המשחקים לילדים שלהם צרכים מיוחדים.
 • נוכח העובדה שחשיפת האוכלוסייה לקו חשמל עילי מסכנת אותה מחמת עצמת הקרינה ובגלל החשש מנפילת הכבלים לגן, על מינהל התכנון במשרד הפנים להנחות את הוועדות המחוזיות והמקומיות לתכנון ולבנייה ואת הרשויות המקומיות להימנע מהקצאת שטחים לאתרי משחקים מתחת לקווי חשמל עיליים; על משרד התמ"ת ועל הרשויות המקומיות לאתר גני משחקים שהוקמו מתחת לקווי חשמל עיליים ולפעול בשיתוף עם חברת החשמל להסרת המפגע או לפינוי הגנים.
 • ראוי שמשרד הפנים, משרד השיכון ומפעל הפיס, הגופים המממנים הקמת גני משחקים, ישקלו להתנות את הענקת הכספים בהתחייבות הרשויות המקומיות לתחזקם באופן שוטף לפי הוראות החוק והתקן.
  על הרשויות המקומיות המקימות גני משחקים להפעיל מערך תחזוקה סדיר לטיפול בהם ולהכשיר כוח אדם מיומן לבדיקות התקופתיות הנדרשות על פי התקן.
 • על משרד הפנים - הגוף המאסדר (הרגולטורי), בשיתוף עם משרד התמ"ת - הגוף המקצועי המנחה והאוכף, להסדיר את הדיווח לציבור לגבי מצבם התקני של גני משחקים ולהנחות את הרשויות המקומיות (בחוזר מנכ"ל) להציב בכל גן משחקים שילוט המתעד את מועדי הבדיקות החודשיות והשנתיות שעשו ואת מועד הבדיקה התלת-שנתית שערכה מעבדה מאושרת, בדומה למידע שמצוי בכל מעלית.
  מן הראוי שמשרד התמ"ת, היועץ המשפטי לממשלה ופרקליטות המדינה יפעלו לאכיפה יעילה של החוק ושל צווים מינהליים שהוצאו, בכדי לוודא שהרשויות המקומיות ונושאי המשרה בהן יבטיחו את מילוי הוראות החוק והתקן, ואת קיומם של גני משחקים בטוחים בטרם יגרם אסון.

להוסיף תגובה
שם
דואר אלקטרוני
נושא
תוכן
 • מדהים, אני מתחילה להרגיש שאני עושה חן - - 1/4/2009 | 21:01
  • מעשה לא אחראי בזה שאני מביאה ילדים לעולם. כל כך הרבה סכנות אורבות להם, אי אפשר לחיות כל הזמן בפחד. צריך לסמוך על מישהו, הבעיה היא שאין על מי. עצוב ומקומם

כל תמונה היא סיפור 

*לכניסה לגלריות לחצו כאן

 

 

עוד באו-מאמא

 

ידיים, משפחה, ניוזלטר או-מאמא

ניוזלטר שבועי

אחת לשבוע מקבלים חברי מועדון O-mama ישירות לתיבת המייל שלהם, ניוז לטר הכולל מגוון תכנים בנושא משפחה והורות.

*ההרשמה חינם.

לכניסה לחצו כאן 

 

הרשמה לניוזלטר או-מאמא

שם פרטי
משפחה
דוא"ל
Powered by Artvision | Truppo Websites